Leave Your Message

Biz hakda

Nantong Yuanda Maşyn Önümçilik Co., Ltd.

Häzirki wagtda onuň esasy önümleri esasan ýokanç keselleri ýüze çykarmakda (COVID-19 anyklaýyş önümlerini goşmak bilen), hyýanatçylykly dermanlar, önelgelilik, çiş belligi we ýürek belligini kesgitlemekde ulanylýan POCT derrew anyklaýyş reagentleri bolup, ýokanç kesel we dermanlar hyýanatçylykly hereketleri ýüze çykarmak kompaniýanyň iki esasy önüm seriýasydyr.

Kompaniýanyň satuw ulgamy 120-den gowrak ýurda we sebite ýaýradyldy we 2019-njy ýylda daşary ýurtdaky satuw girdejisi 95% -e ýetdi. Häzirki wagtda bu kompaniýa daşary ýurtlarda 300-den gowrak şahadatnama / ýazgy we 70-den gowrak içerki hasaba alyş / ýazgy aldy. şahadatnamalary.

Indi öwreniň
64eeeedpoj

22

+

Baýrak şahadatnamasy
64eeeedxsh

442

.Yl

Guruldy
64eeeedq2z
$

0.3

Million

Hasaba alnan maýa
64eeeedxf3

27

+

Satyş ulgamy

IOT GOWY ÖNÜMLER IOT GOWY ÖNÜMLER

02

VMC-1370L / 1380L / 1580L

Bed Krowat ýokary berklikli gurluş dizaýnyny, ýokary güýçli çoýun demirini we has güýçli ýük göterijilik ukybyna, has durnukly enjamlara we has berk takyklyga eýe bolan ýapyk çarçuwaly gurluşy kabul edýär.

Her Herbbone gurluş sütünleriniň ulanylmagy, enjam guralynyň berkligini we kesiş durnuklylygyny ep-esli ýokarlandyrýar. Güýçli üwemek üçin amatly, ýük göterijiligi gowulaşan we stoluň üýtgemegi ýaly kynçylyklar ýok.

Ig Eplenç, güýçli kesiş güýjüne eýe bolan Taýwanyň birinji derejeli marka öndürijisi tarapyndan öndürilen eplenjini kabul edýär. Sinhron dişli guşak bilen hereket edýär, süýşmek aňsat däl we geçiriş sesini we ýylylygy öndürmegi ep-esli azaldyp biler.

Trans Geçiriji nurbatlaryň hemmesi Taýwanyň “Şangyin” markasyndan ýasaldy. Nurbatlar iki ujundaky berk diregler bilen goldanýar we nurbat sürüjisiniň berkligini ýokarlandyrmak üçin öňünden uzalýar.

● Her bir ok, iýmit okunyň berkligini ep-esli ýokarlandyrýan we agyr kesiş tizlenmesiniň täsiri astynda takyklygy üpjün edýän nurbat hozy oturgyjynyň we korpusyň toplumlaýyn dizaýnyny kabul edýär.

● Sütün (gaty demir ýol) ýol görkezijisi söndürilýär we plastmassa bilen örtülendir, şonuň üçin enjamyň uly ýük göterijiligi we gowy kesiş hereketi berkligi bolar we dinamiki we statiki sürtülme aýratynlyklaryny azaldyp, enjamyň hereketiniň takyklygyny, berkligini, ygtybarlylygyny ýokarlandyrar. we durnuklylyk.

● Iki gezek spiral

Ep Eplenýän guty balansy: 1380L / 1580L azot balans silindri

KOREBIR GÖR. .N
VMC-1370L / 1380L / 1580L
ZMC-1165 / 1380/1580/2080
VMC-1370L / 1380L / 1580L
ZX-1500 / ZX-4800 / ZX-7000 CNC kör deşikli ýörite enjam
ZKV-2065 / 2565/3065
WKX-6020 CNC keseligine açar degirmen enjamy

Habarlar we maglumatlar

Näme üçin bizi saýlamaly?

654857cq5u
654857c26a
654857csus
6548a8e9tc
6548b09v8t
65485dawaq
6548a97upy
654857c6df
01 02 03 04